รายชื่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ADB)

รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ไลน์ เลขที่ใบอนุญาต วันหมดอายุ
55001 นาย นฤทธิ์ สุวณิช 02-089-2002 - 5504002600 7 กุมภาพันธ์ 2025
55002 นาง ปัญจรัตน์ นพวัชร์เศรณี 0844391490 - 5304001697 28 มกราคม 2023
55004 นางสาว นวพรรษ บุณยนิตย์ 02-089-2021 adb01 6004031766 5 กันยายน 2020
56009 นางสาว ชิโนเรศ ยังจอง 02-089-2035 adb1035 5804012550 3 มิถุนายน 2023
57007 นางสาว รินลภัสน์ วงษ์ประสิทธิ์ 02-089-2028 adb1028 5604025576 16 ธันวาคม 2021
57009 นาย ชยภาส พูลสุข 02-089-2032 adb1032 6004003351 5 กุมภาพันธ์ 2025
57011 นางสาว ศิริลักษณ์ ชื่นชม 02-089-2030 adb1030 5604008984 21 พฤษภาคม 2021
57013 นาย ชัยภัทร ทองสุก 02-089-2031 adb1031 5704002642 5 กุมภาพันธ์ 2022
57015 นางสาว ทักษกร เพชรชูรังษี 02-089-2024 adb1024 6104019010 16 พฤษภาคม 2021
57017 นางสาว สุพาณี แจ้งโมรา - - 5804012189 28 พฤษภาคม 2023
58017 นางสาว ดวงกมล วรสิทธิ์ 02-089-2039 adb1039 6104004842 4 กุมภาพันธ์ 2021
58015 นางสาว วิลาวัณย์ เขจรรักษ์ 02-089-2036 adb1036 5704010512 20 พฤษภาคม 2022
58016 นางสาว ศิริมา แสงวรรณเทศ 02-089-2037 adb1037 5504023151 22 พฤศจิกายน 2025
58018 นาย ธนวิชญ์ แก้วแกมทอง 02-089-2038 adb1038 5504023156 22 พฤศจิกายน 2025
58019 นางสาว จุรีมาส ลาภจิตต์ 02-089-2044 adb1044 5904032395 1 พฤศจิกายน 2024
59001 นางสาว ภัคจิรา บุญชัยจิโรช 02-089-2029 adb1029 6004004326 14 กุมภาพันธ์ 2025
59014 นางสาว สุภาพร เกษรชื่น 02-089-2043 adb1043 5804023956 27 กันยายน 2023
63017 นางสาว รติพร เจริญสุข 02-089-2046 adb1046 5804023939 27 กันยายน 2023
60005 นางสาว ตรีชฎา ขำจับจิตร 02-089-2049 adb1049 5904035078 21 พฤศจิกายน 2024
60009 นาย วศิน ธีรศิลป 02-089-2047 adb1047 6004035866 2 ตุลาคม 2020
60011 นางสาว สุภาพร แช่มชื่น 02-089-2056 adb1056 5404014069 16 สิงหาคม 2024
60013 นางสาว อารดา อาระเบียร์ 02-089-2058 adb1058 6104047657 2 ธันวาคม 2020
60017 นางสาว อัมพกา ปัญญาบุญ 02-089-2005 adb1005 6104024955 14 สิงหาคม 2021
60026 นางสาว สิรวีย์ ศุภพัฒน์ดำรงค์ 02-089-2052 adb1052 5804020091 20 สิงหาคม 2023
60037 นางสาว สมฤทัย หลักฉกรรจ์ 02-089-2027 adb1027 6104021118 3 มิถุนายน 2021
60047 นางสาว อรุณี สุขภาพ 02-089-2069 adb2069 5904027166 19 กันยายน 2024
60049 นาย พชรพงษ์ นวลจันทร์ 02-089-2072 adb2072 6004022058 5 กรกฎาคม 2025
60050 นางสาว พวินา เพ็งกระแจ่ม 02-089-2065 adb2065 5904004820 18 กุมภาพันธ์ 2024
60051 นางสาว วรัญญา ครบสีกุล 02-089-2066 adb2066 5804028307 9 พฤศจิกายน 2023
60053 นางสาว วศินี บรรพตาธิ 02-089-2051 adb1051 6004039109 26 ตุลาคม 2020
61002 นางสาว พรทิพย์ พุ่มพันธ์ 02-089-2076 adb2076 5804023946 27 กันยายน 2023
61005 นาย ศราวุธ พัฒนานันท์ 02-089-2023 adb2023 5304023372 11 พฤศจิกายน 2023
61018 นางสาว วรลักษณ์ แสงเจริญ 02-089-2062 adb1062 5404016979 12 กันยายน 2024
61021 นางสาว นลินรัตน์ ดามาพงศ์ 02-089-2078 adb2078 5704026530 24 พฤศจิกายน 2022
61030 นางสาว จรรยารัตน์ ศรีณรงค์ 02-089-2093 adb2093 5804012162 28 พฤษภาคม 2023
62001 นางสาว ชนิดา สมศักดิ์ 02-089-2079 adb2079 5604013091 14 กรกฎาคม 2021
62002 นางสาว ภาวิณี แซ่หั่น 02-089-2082 adb2082 6004023068 17 กรกฎาคม 2020
62003 นางสาว วรรณภัสสรณ์ วุฒิจันทร์ 02-089-2111 adb2111 6104006544 13 กุมภาพันธ์ 2021
62004 นาย ไพบูลย์ พุทธธีรภาพ 02-089-2112 adb2112 6004047822 21 ธันวาคม 2025
62025 นางสาว อิศราภรณ์ แก้วรักษา 02-089-2026 adb1026 6204007108 17 กุมภาพันธ์ 2021
62027 นาย วิศรุช งามทอง 02-089-2094 adb2094 5804008782 21 เมษายน 2023
62032 นางสาว วิลาวัณย์ หอมจันทร์ 02-089-2110 adb2110 5504019003 27 กันยายน 2025
62033 นางสาว ระวิวรรณ บุญชู 02-089-2083 adb2083 6104043342 5 พฤศจิกายน 2021
63002 นางสาว อัจฉรา มุกดาสนิท 02-089-2057 adb1057 6004023773 19 กรกฎาคม 2025
63003 นางสาวชนม์นิภา พูลธนประเสริฐ 02-089-2081 adb2081 5304018147 23 กันยายน 2023
63004 นางสาวปนัดดา พีรปัญญาทร 02-089-2048 adb2048 5004002932 12 มิถุนายน 2020
63005 นายบัญชา วงศ์เจริญใหญ่ 02-089-2063 adb1063 6304003639 19 มีนาคม 2021
63007 นายธนภัทร ธนภากรวง 02-089-2109 adb2109 5904009231 3 เมษายน 2024
63010 นายภัทรวิทย์ บัวขาว 02-089-2054 adb1054 5904009238 3 เมษายน 2024
63013 นางสาวกัญญาพัทธ์ ศรีชาทุม 02-089-2060 adb1060 5704009170 1 พฤษภาคม 2022
63014 นายเอกรินทร์ ทองใบ 02-089-2046 adb1046 5604025454 15 ธันวาคม 2021
63015 นายธนวุฒิ ร่างดี 02-089-2067 adb2067 6104045006 15 พฤศจิกายน 2020
63016 นางสาวไพลิน แข็งขัน 02-089-2098 adb2098 5904037485 14 ธันวาคม 2024
63022 นางสาวภัสรียา สดแสงสุก 02-089-2096 adb2096 5804010474 17 พฤษภาคม 2023
63023 นางสาวสรชา พ้นภัย 02-089-2113 adb2113 6204044363 7 ตุลาคม 2021
63026 นางสาวกนกพร นุชสวัสดิ์ 02-089-2073 adb2073 5304006268 31 มีนาคม 2023
63025 นางสาวจุฑามาศ รุ่งเรือง 02-089-2068 adb2068 5604018958 24 กันยายน 2021
64001 นางสาวสารินี พินิจกุล 0-2089-2022 adb1022 5704009194 01 พฤษภาคม 2022
64002 นายสถาปนา ได้รายรัมย์ 0-2089-2040 adb1040 5504019002 07 กันยายน 2525
60035 นายนิธิพงศ์ พรพิทักษ์สุข 0-2089-2114 adb2114 6304015693 28 ธันวาคม 2021
64003 นางสาวปฐมพร ฆารไสว 0-2089-2071 adb2071 5904021142 28 กรกฎาคม 2023
64006 นางสาวศรีวลี โมกขพันธ์ 0-2089-2080 adb2080 6204008453 25 กุมภาพันธ์ 2021
64007 นายมานะ วงค์สวัสดิ์ 0-2089-2080 adb2084 6204031234 30 กรกฎาคม 2021
64008 นางสาวภาวิณี วุฒิสาโรจน์ 0-2089-2106 adb2106 5404021312 19 ตุลาคม 2023
64009 นายสุประวัติ มุสิกโร 0-2089-2101 adb2101 5704005772 13 มีนาคม 2022
64010 นางสาวมนชิดา ธนะดีธนาภา 0-2089-2102 adb2102 6104026162 8 กรกฎาคม 2021
64011 นายอาทร จันดาหัวดง 0-2089-2103 adb2103 6204010948 10 มีนาคม 2021
64012 นางสาวสวรส ใจมั่น 0-2089-2105 adb2105 6304009054 14 ตุลาคม 2521

รายชื่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ไลน์ เลขที่ใบอนุญาต วันหมดอายุ
59014 นางสาว สุภาพร เกษรชื่น 02-089-2043 adb1043 6003022636 13 กันยายน 2025
60015 นางสาว ธนันท์ลดา โคมแก้ว 02-089-2059 - 6003006157 26 มีนาคม 2025
60024 นางสาว กิตติยา วงศ์ษา 02-089-2061 - 6003005264 16 มีนาคม 2025
63023 นางสาวสรชา พ้นภัย 02-089-2113 adb2113 6303003900 14 กันยายน 2025